Alternativne naložbe so v svetu poznane že več kot sedem desetletij in predstavljajo vedno bolj pomemben del portfeljev vlagateljev. Globalna sredstva v alternativnih naložbah močno rastejo; po podatkih družbe Preqin so sredstva v upravljanju ob koncu leta 2016 znašala 7.700 milijard ameriških dolarjev.

Vir: 2017 Preqin Global Alternatives Reports

Ključna prednost alternativnih naložb je v tem, da se njihove vrednosti gibljejo drugače kot vrednosti delnic in obveznic. Vlagatelj si z vključitvijo alternativnih naložb v svojem portfelju zniža tveganje in nihajnost, poveča razpršitev in možnosti za doseganje višjih donosov.

Do alternativnih naložb je najlažje dostopati preko vlaganja v različne oblike odprtih in zaprtih alternativnih investicijskih skladov. V letu 2013 je v Evropski uniji pričela veljati direktiva o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (AIFMD). Alternativne naložbe so tako postale regulirane in nadzorovane in s tem sta se zvišali stopnja varnosti in preglednosti za vse vlagatelje.

Daleč največji vlagatelji v alternativne naložbe so pokojninski skladi, ki imajo v tovrstnih naložbah kar 33% vsega zbranega kapitala. Med preostalimi večjimi vlagatelji so tudi zavarovalnice, fundacije, univerze in premožni zasebniki.

Alternativne naložbe so ključna sestavina vsakega uspešnega portfelja.

Zasebni kapital

Obstaja več vrst lastništva podjetij in načinov pridobivanja svežega kapitala za razvoj teh podjetij. Podjetja so lahko v lasti države, lahko so v lasti družin ali posameznikov. Lahko kotirajo na borzi in imajo več tisoč lastnikov, lahko pa so podprta z zasebnim kapitalom. Zasebni kapital je prevod anglosaksonskega izraza Private equity in pomeni zasebni lastniški kapital. Zasebni, ker se z njim ne trguje na borzi in lastniški, ker ne gre za standardno financiranje s tujim kapitalom v obliki bančnih posojil.

Obstaja veliko razlogov, zakaj podjetje potrebuje kapital. Ustanovitev podjetja je pri tem samo eno od možnih izhodišč. Širitev v tujino, osvajanje novih trgov ali nova usmeritev so prav tako pogosto navedeni kot razlogi za potrebo po kapitalu. Financiranje z zasebnim kapitalom se tako ponuja na različnih stopnjah poslovanja podjetja.

V okviru naložbenega razreda zasebni kapital obstaja cel kup naložbenih strategij, ključne pa so predvsem naslednje:

– TVEGANI KAPITAL (VENTURE CAPITAL)
Manjšinjske naložbe v mlada, perspektivna podjetja z velikim potencialom za rast. Poleg kapitala v podjetje prinese znanje, izkušnje, poslovno omrežje in vrhunske kadre, ki jih mlado podjetje potrebuje za uspešen razvoj.

– KAPITAL ZA RAST (GROWTH CAPITAL)
Manjšinjske naložbe v rastoča podjetja s preverjeno uspešnim poslovnim modelom in z že določeno stopnjo dobičkonosnosti. Podjetja iščejo svež kapital za razširitev poslovanja, vstop na nove trge ali financiranje prevzema.

– ODKUPI PODJETIJ (BUYOUT)
Odkupi večjih, že uveljavljenih in visoko dobičkonosnih podjetij. Pridobitev najmanj kontrolnega deleža ali celo prevzem celotnega podjetja z uporabo finančnega vzvoda. Povečanje vrednosti podjetja z optimiziranjem in razširitvijo poslovanja.

Zasebni dolg

Zasebni dolg je pomembna komponenta pri financiranju hitrorastočih srednje velikih podjetij. Vlagatelji ustvarjajo dobiček iz različnih virov, ki lahko poleg privlačnih obrestnih mer vključujejo tudi lastniške elemente. Približno četrtina skupnega donosa je ustvarjena iz naslova pravic do nakupa delnic, ki se realizirajo ob zaključku investicijskega obdobja.

Zasebni dolg sestavlja mezzanine in druge oblike dolžniškega financiranja, ki prihaja predvsem od institucionalnih vlagateljev kot so skladi in zavarovalnice – vendar ne od bank. Upravljavci skladov zasebnega dolga se običajno osredotočajo na naslednje naložbene strategije:

– PREDNOSTNI DOLG (SENIOR DEBT)
Prvorazredna posojila z ustreznim zavarovanjem, ki se običajno uporabljajo za financiranje odkupov podjetij in financiranje hitrorastočih podjetij. Donosi so ustvarjeni skoraj izključno iz naslova tekočega odplačevanja obresti.

– DOLŽNIŠKO-LASTNIŠKI KAPITAL (MEZZANINE)
Vmesna oblika med dolžniškim in lastniškim kapitalom. Uporablja se za financiranje odkupov podjetij ter financiranje hitrorastočih podjetij in je pogosto podrejen bančnemu dolgu. Donos je sestavljen iz večih komponent; primarno iz naslova tekočega odplačevanja obresti in plačila zaključnih obresti kot tudi iz naslova pravic do nakupa delnic podjetja, ki je prejelo mezzanine kapital.

– KREDITNE PRILOŽNOSTI (CREDIT OPPORTUNITIES)
Investiranje v različne strukture financiranja. Običajno gre za kompleksna refinanciranja podjetij, ki zaradi različnih razlogov nimajo dostopa do kapitalskih trgov. V okviru te strategije se izvajajo tudi sekundarne transakcije.

– PROBLEMATIČNI DOLG (DISTRESSED DEBT)
Nakupi zavarovanega prednostnega dolga z diskontom na sekundarnem trgu. Osredotočenost predvsem na pridobivanje zdravega premoženja podjetij, ki so zašla v finančne težave. Običajno sledi prestrukturiranje podjetja in v primeru uspešne prestrukturacije pretvorba v lastniški delež.

Upravljanje alternativnih investicijskih skladov

Naložbe upravljamo po konceptu sklada skladov. Tovrstni skladi omogočajo večjo razpršitev sredstev, vključene so različne naložbene strategije, geografska področja in valute. Vlagatelji na ta način izkoristijo znanje, izkušnje in poslovno omrežje upravljavca sklada skladov. Sklad skladov omogoča tudi dostop do ciljnih skladov z visokim pragom, saj z zbranim kapitalom na trgu nastopa kot velik vlagatelj. Ena ključnih prednosti dobrega upravljavca sklada skladov je tudi v tem, da omogoči dostop do najuspešnejših družb za upravljanje, do katerih sicer ni enostavno priti.

Ključne prednosti vlaganja v sklade skladov zasebnega kapitala:

– VEČJA RAZPRŠENOST SREDSTEV
– ZNANJE IN IZKUŠNJE UPRAVLJAVCEV
– DOSTOP DO SKLADOV Z VISOKIM VSTOPNIM PRAGOM
– DOSTOP DO NAJBOLJŠIH DRUŽB ZA UPRAVLJANJE

V podjetju Valeo Invest GmbH vlagateljem omogočamo dostop do najuspešnejših upravljavcev alternativnih investicijskih skladov v svetu.